رابطه مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی با نقش میانجی برنامه ریزی درسی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 261-237

لاچین آبلو؛ محسن طالب زاده نوبریان


بررسی نقش منابع انسانی خانواده و ارتباط آن با بروز اختالالت یادگیری در کودک

دوره 2، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 393-372

فرزانه شیرانی؛ پروانه شیرانی؛ زهرا صمیمی سهرفیروزانی؛ فاطمه صمدی کله مسیحی


اثربخشی تعامل کارکنان بر رفتار شهروندی در مراکز آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

لاچین آبلو


نظریه شناختی اجتماعی بندورا و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1401

نرگس سروستان


مدل سازی پیشایندهای پایداری منابع انسانی دانشگاه هوایی شهید ستاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1401

محمدحسین طاهری؛ صمد بارانی


عارضه یابی رفتاری درکارکنان (مورد مطالعه بهزیستی استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1401

نرگس سروستان