بررسی استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه در استان آذربایجان شرقی)

دوره 3، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 83-104

علی اکبر پیوسته؛ احمد علی مقتدرزاده؛ اکرم اسعدی


اثر هوش عاطفی و هوش معنوی بر رضایت شغلی در کارکنان بانک انصار

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 102-88

امیر فرهادی نیا؛ محمد عبدالشاه


بررسی مغالطه لحن بیان در سازمانها و چگونگی مدیریت آن

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 134-107

زهرا محمدپور؛ نرگس علیخانی کوشکک؛ مهدیه کیاکجوری


ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) (مورد مطالعه شهرداری منطقه 16 تهران)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 168-155

ابوذر کوهستانی تکامجانی؛ سید محمد سید حسینی؛ محمد علی افشار کاظمی


شناسایی معیارهای موثر بر نظریه بازی ها در سازمانها

دوره 3، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 171-144

آرزو فاتحی جیفرودی


مطالعه رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و عملکرد مالی(مطالعه موردی شرکت کاله مازندران)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 191-169

آرزو بابایی؛ فاطمه دکامینی؛ محمد احسانی فر؛ سینا شالی بیگ


ارزیابی عملکرد کارکنان با استفاده از تکنیک بهینه کاوی (Benchmarking) (مورد مطالعه شهرداری منطقه 16 تهران)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 205-192

ابوذر کوهستانی تکامجانی؛ سید محمد سید حسینی؛ محمد علی افشار کاظمی