بررسی و پیش بینی میزان تولیدات علمی حوزه فناوری تصویربرداری کوانتومی ایران نسبت به جهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ، شناسایی ، پیش بینی و مقایسه تولیدات علمی پژوهشگران مراکز مختلف علمی –تحقیقاتی ایران و جهان در حوزه فناوری تصویر برداری کوانتومی است. در این پژوهش که مرجع گردآوری داده های پایگاه داده اسکوپوس متعلق به موسسه الزویر بوده است ، نخست با روش علم سنجی آخرین آمار و اطلاعات وضعیت موجود تولیدات علمی فناوری تصویر برداری کوانتومی از سال 2013 تا 2021 گردآوری گردید وسپس نسبت به تجزیه و تحلیل آمار تولیدات ایران نسبت به جهان اقدام شد. نتایج پایش در حوزه تصویر برداری کوانتومی نشان می دهد بیشترین سرمایه گذاری در ایران نسبت به جهان درحوزه پزشکی ،شیمی و بیو شمی بوده است که لزوم توجه به حوزه های دیگر را ایجاب می کند. نرخ رشد تعداد تولیدات علمی ایران در حوزه فناوری تصویر برداری کوانتومی در سال 2021 نسبت به سال 2013 دارای رشد 340 درصدی بوده است در حالی که رشد جهانی چیزی حدود 40 درصد بوده است و این نشان میدهد نرخ رشد تولیدات علمی ایران 300 درصد بیشتر از میزان رشد جهانی بوده است.سهم تولیدات علمی ایران نسبت به جهان در سال 2021 چیزی حدود 3/2 % است.بر اساس روند افزایشی نرخ رشد تولیدات علمی فناوری تصویربرداری کوانتومی ایران نسبت به جهان از نظر مقایسه آماری مجموع مطالعات ثبت شده و پیش بینی شده در سالهای 2021 و2030 پیش بینی می شود ایران در سال 2030 رتبه اول منطقه و رتبه پنجم آسیا و رتبه بیستم جهان را تصاحب خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها