پیوستن به بانک اطلاعات نشریات کشور( مگیرانmagiran)

پیوستن به بانک اطلاعات نشریات کشور( مگیرانmagiran)

با حمد و سپاس از عالم علم آفرین و تشکرویژه از حضور و اعتبارِ علمی اعضای هیات علمی و کمیته داوران؛ همچنین  محققین و نویسندگان ارجمند طبق ارزیابی اعتباری بانک اطلاعت نشریات کشور(magiran) با افتخار وافر فصلنامه علمی منابع و سرمایه انسانی در پایگاه مذکور ثبت و منبعد کلیه مقالات منتشر شده نمایه خواهند شد.