اختصاص کد شاپا (ISSN) و تایید از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

اختصاص کد  شاپا  (ISSN) و تایید از سوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

به لطف عالمِ منّان، در تاریخ 28 آذرماه 1400 ، ابلاغ کد اختصاصی شاپا ( ISSN ) ؛ شماره استاندارد بین المللی پیایندها از سوی کتابخانه ملی ایران ( سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران صادر گردید و منبعد فصلنامه منابع و سرمایه انسانی با   شماره شاپا (ISSN 2783-3984 ) شناسایی می گردد.