داوران

اعضای کمیته علمی و داوران رشته تحصیلی / دانشگاه محل تحصیل
تخصص
دکتر فاطمه سهرابی مدیریت منابع انسانی(دانشگاه خوارزمی) استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دکتراسماعیل حیدری آزاد علوم سیاسی(اندیشه سیاسی) پژوهشگر و مشاور متغیرهای محیطی
دکترمجتبی منوچهری مدیریت منابع انسانی(دانشگاه آزاداسلامی کرمان)  مدرس دانشگاه و پژوهشگر
دکتر بی تا بنی حسینیان رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی(دانشگاه تهران)  مدرس دانشگاه و پژوهشگر
دکتر فرهنگ شعفی فوق دکتری مدیریت اجرایی ( دانشگاه گرونوبل آلپ فرانسه) مدرس و سفیر سازمان اروپایی مدیریت ساخته ها در ایران
دکترمتینه مقدم مدیریت بازرگانی (دانشگاه پیام نور مرکز تهران) مدرس دانشگاه و پژوهشگر 
دکتر یاسمن نزیمی مدیریت منابع انسانی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات) متخصص منابع انسانی
سلیمان جعفری مدیریت منابع انسانی (دانشگاه ملی لرستان ) مدرس دانشگاه و پژوهشگر
زهرا باقری مدیریت منابع انسانی( دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی) پژوهشگر
دکتر فاطمه دکامینی مدیریت صنعتی- مالی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک) پژوهشگر و مولف
دکتر جاوید رخشانی مدیریت دولتی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل) پژوهشگرو مدرس دانشگاه
مهندس عمران بائوج خوشامیان مدیریت کسب وکار مدیرعامل شهرک علمی وتحقیقاتی
بهار جوان مولائی مدیریت پروژه و ساخت ( دانشگاه شهید بهشتی) پژوهشگر