داوران

اعضای کمیته علمی و داوران رشته تحصیلی / دانشگاه محل تحصیل
تخصص
دکتر فاطمه سهرابی مدیریت منابع انسانی(دانشگاه خوارزمی) استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
دکتراسماعیل حیدری آزاد علوم سیاسی(اندیشه سیاسی) پژوهشگر و مشاور متغیرهای محیطی
حسین ایگدر مدیریت کسب وکار پژوهشگر و دانشجوی DBAدانشگاه تهران
دکترمجتبی منوچهری مدیریت منابع انسانی(دانشگاه آزاداسلامی کرمان)  مدرس دانشگاه و پژوهشگر
دکتر بی تا بنی حسینیان رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی(دانشگاه تهران)  مدرس دانشگاه و پژوهشگر
دکتر فرهنگ شعفی فوق دکتری مدیریت اجرایی ( دانشگاه گرونوبل آلپ فرانسه) مدرس و سفیر سازمان اروپایی مدیریت ساخته ها در ایران
دکترمتینه مقدم مدیریت بازرگانی (دانشگاه پیام نور مرکز تهران) مدرس دانشگاه و پژوهشگر 
دکتر یاسمن نزیمی مدیریت منابع انسانی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات) متخصص منابع انسانی
سلیمان جعفری مدیریت منابع انسانی (دانشگاه ملی لرستان ) مدرس دانشگاه و پژوهشگر
زهرا باقری مدیریت منابع انسانی( دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه علامه طباطبایی) پژوهشگر
دکتر فاطمه دکامینی مدیریت صنعتی- مالی(دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک) پژوهشگر و مولف
مهندس عمران بائوج خوشامیان مدیریت کسب وکار مدیرعامل شهرک علمی وتحقیقاتی
سیما عبدی  علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی پژوهشگر
بهزاد کرمی خواه دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس پژوهشگر
میثم راستگار روحانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس پژوهشگر