همکاری علمیِ انجمن علمی مدیریت ساخته ها

همکاری علمیِ انجمن علمی مدیریت ساخته ها

باحمد و سپاس از الطاف الهی، پیرو مذاکرات بعمل آمده با مدیرعامل محترم انجمن علمی مدیریت ساخته ها مبنی بر هم افزایی و هم اندیشی علمی و آموزشی در مورخ1400/06/20 این اتفاق مهم مورد موافقت هیئت مدیریت انجمن مذکور قرار گرفت.