مدل سازی پیشایندهای پایداری منابع انسانی دانشگاه هوایی شهید ستاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 استادیار،مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

چکیده

حقیق حاضر در مورد بررسی عوامل موثر بر پایداری منابع انسانی دانشگاه هوایی شهید ستاری می‌باشد. منابع انسانی به عنوان دارایی‌های هوشمند و مهمترین سرمایه هر سازمان می‌باشند. بنابراین، باید در جهت پایداری منابع انسانی تلاش کرد. جامعه آماری این پژوهش کلیه منابع انسانی دانشگاه هوایی شهید ستاری می‌باشد. بدین منظور نمونه‌ای به حجم 260 نفر در نظر گرفته شد و اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه استاندارد جمع‌آوری گردید، سپس به منظور تجزیه تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها، از نرم افزار آماری اس پی اس اس استفاده گردید. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است و نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای انگیزش، فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی، اعتماد سازمانی، نظام حقوق و مزایا، عدالت سازمانی، رضایت شغلی، ویژگی‌های شغلی، شرایط کاری و مسیر شغلی بر پایداری منابع انسانی بر پایداری منابع انسانی تأثیر معناداری دارد؛ در نتیجه، با توجه به شاخص‌های هر متغیر پیشنهادهای کاربردی برای پایداری مطرح گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات