بررسی رابطه سرمایه روانشناختی ، ترس از بیماری کرونا (کوید - 19) و همکاری کارکنان در اجرای اقدامات سازمان در زمان همه گیری بیماری کرونا (با ملاحظه اعتماد به مدیران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت ، دانشگاه هرمزگان

2 دانشگاه هرمزگان

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر ترس از بیماری کرونا و همکاری کارکنان در اجرای اقدامات سازمان در مقابله با کرونا در زمان همه گیری بیماری کرونا با ملاحظه متغییر اعتماد به مدیران بوده است.

جامعه آماری شامل کارکنان یک شرکت تولیدی نیمه دولتی در شهرسیرجان بود. تعداد 220 عضو شرکت با روش نمونه گیری سرشماری انتخاب و پرسشنامه بصورت آنلاین در اختیار آنان قرار گرفت و در نهایت 145 پرسشنامه قابل استفاده دریافت گردید. روایی پرسشنامه‌ها با استفاده از روایی صوری، واگرا و همگرا و پایایی آن‌ها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. به-منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Smart-PLS 3 استفاده شده است.

نتایج حاکی از آن است کارکنان با سرمایه روانشناختی بالاتر به مدیران سازمان اعتماد بیشتری دارند، کارکنانی که ترس بیشتری در مورد ابتلا به کرونا دارند، بیشتر با اقدامات شرکت در مقابله با کرونا همکاری می کنند. کارکنان با سرمایه اجتماعی و تاب‌آوری بالاتر از اقدامات شرکت در مقابله با کرونا حمایت می‌کنند. علاوه بر این، اعتماد به مدیران بر میزان همکاری کارکنان تاثیری نداشته است.

با اتکا به یافته های تاثیر سرمایه روانشناختی در متغیرهای این پژوهش، مدیران باید بیشتر در جریان اهمیت و نقش سرمایه روانشناختی قرار بگیرند و برای پرورش و تقویت آن در کارمندان دوره‌هایی در قالب دوره‌های آموزشی مهارت‌های افزاینده مثبت اندیشی، امیدواری و تاب‌آوری به کارکنان از طریق کارگاه‌های مهارت‌های ارتباطی و روابط اجتماعی و حمایت های سازمانی موثر می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات