بررسی مغالطه ی توسل به زور در سازمانها و چگونگی مدیریت آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مغالطه عبارت است از خطا و آشفتگی در سبک استدلال که بر اساس این تعریف وقوع مغالطه ها را می توان در حوزه استنتاج در نظر گرفت، به این معنا که شخص با مقدمات و یا بدون مقدمات از راههای منطقی یا غیر آن و به صورت معتبر و یا غیر معتبر بخواهد صدق و یا کذب گذاری را نتیجه بگیرد. سازمان عبارت است مردمی که برای دستیابی به هدفی مشترک با هم اشتراک مساعی دارند. به عبارت بهتر سازمان‌ها برای حصول به هدف های خاصی شکل می گیرند. افراد نیز برای برآورده ساختن اهداف خود به یک سازمان می پیوندند و ضمن همکاری با سازمان می‌کوشند از طریق سازمان، به هدف های خود برسند.هدف از انجام این پژوهش بررسی مغالطه توسل به زور در سازمانهاست. مغالطه توسل به زور موقعی پیش می آید که گوینده سعی کند به جای ارائه ی دلیل موجه برای نتیجه ای از زورگویی ، فشار و حتی تهدید برای به کرسی نشاندن حرفش استفاده کند . اجتناب از مغالطه ها توانایی فرد را در ایجاد استدلال های قوی تقویت می کند . 

کلیدواژه‌ها

موضوعات