بررسی رابطه مدیریت استعداد با مدیریت دانش با نقش میانجی انگیزه شغلی(مورد مطالعه: پتروشیمی پردیس عسلویه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس گروه مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اصفهان و شهرکرد

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شهرکرد

چکیده

هدف این پژوهش تعیین تاثیر مدیریت استعداد بر مدیریت دانش با نقش میانجی انگیزه شغلی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر روش توصیفی-همبستگی و از نظر جمع‌آوری داده‌ها میدانی است. جامعه‌آماری پژوهش، کلیه کارکنان مجتمع پتروشیمی پردیس عسلویه (2100 نفر) بودند که از بین آنها که با توجه به متغیرهای پژوهش(سه متغیر اصلی با 14 مولفه) به ازاء هر متغیر و مولفه‌های آن(19 نفر) یعنی جمعا 270 نفر به عنوان نمونه تعیین و به شیوه تصادفی طبقه‌ای انتخاب گردیدند. ابزارهای پژوهش پرسشنامه‌ی مدیریت استعداد اوهلی(2007)، پرسشنامه مدیریت‌ دانش فونگ و چی (2009) و پرسشنامه انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام(1980) بودند. روایی پرسشنامه‌ها توسط متخصصان تایید و ضریب پایایی، با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت‌ استعداد0.926، پرسشنامه مدیریت ‌دانش 0.967 و پرسشنامه انگیزش‌شغلی 0.716 برآورد شد. جهت بررسی فرضیات پژوهش از مدل معادلات ساختاری و رویکرد کمترین مربعات جزئی استفاده گردید. نتایج به دست آمد نشان داده است که مدیریت استعداد بر مدیریت دانش تأثیر داشته است. همچنین مدیریت استعداد بر انگیزش ‌شغلی نیز تاثیر داشته و تاثیر انگیزش ‌شغلی بر مدیریت دانش نیز معنادار بوده است. نقش میانجی انگیزش شغلی نیز تایید می‌گردد یعنی انگیزش شغلی تاثیر مدیریت استعداد بر مدیریت دانش را تسهیل می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات