دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله مروری

بررسی نقش تیم های کارآفرینی درحوزه فین تک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اردیبهشت 1401

مریم صاحبی؛ آیت اله ممیز؛ کمال سخدری


اثربخشی تعامل کارکنان بر رفتار شهروندی در مراکز آموزشی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1401

لاچین آبلو


مقاله ترویجی

نظریه شناختی اجتماعی بندورا و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1401

نرگس سروستان


مقاله پژوهشی

مدل سازی پیشایندهای پایداری منابع انسانی دانشگاه هوایی شهید ستاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1401

محمدحسین طاهری؛ صمد بارانی


عارضه یابی رفتاری درکارکنان (مورد مطالعه بهزیستی استان خوزستان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 آذر 1401

نرگس سروستان