بررسی استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی (مورد مطالعه در استان آذربایجان شرقی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، موسسه آموزش عالی اسوه معاصر، تبریز، ایران.

2 استادیار ،گروه مدیریت، مؤسسه آموزش عالی اسوه. تبریز. ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، سازمان تامین اجتماعی، تبریز، ایران.

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی می‌باشد که این تحقیق به لحاظ ماهیت و محتوای کاری، توصیفی-پیمایشی و از لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. در این پژوهش برای گردآوری داده‌ها جهت تدوین ادبیات تحقیق از روش کتابخانه‌ای و همچنین به منظور گردآوری داده جهت پاسخ به سؤالات از روش میدانی بهره‌گیری شده است. جامعه آماری شامل کارکنان سازمان تامین اجتماعی که تعداد آنها 871 نفر می باشد که حجم نمونه بدست آمده طبق فرمول حجم نمونه کوکران برابر با 283 نفر لحاظ گردید. برای‌ انتخاب‌ کارکنان مورد مطالعه‌ از روش‌ نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده‌ گردید که برای توصیف داده‌ها از جدول فراوانی و نمودار ستونی برای متغیرهای جمعیت شناختی و جدول شاخص‌های توصیفی و نمودار هیستوگرام برای توصیف شاخص میانگین استفاده و در بخش تحلیلی داده‌ها، از آزمون‌های گوناگون از جمله آزمون کلیموگروف –اسمیرنوف برای نرمال بودن و آزمون تی برای بررسی وضعیت و آزمون فریدمن برای اولویت بندی از نرم افزار SPSS استفاده شد. طبق نتایج بدست آمده ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی، فناوری، منابع انسانی، رهبری و فرایند دانشی در استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان تامین اجتماعی تاثیر دارد. در نهایت پیشنهادات کاربردی ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات