بررسی نقش مدیران در کنترل آسیبهای اجتماعی زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکاه علمی کاربردی -مرکز خدمات بهزیستی و اداره کار

چکیده

آسیب های اجتماعی به دسته ای از نابسامانی ها و ناهنجاری های رفتاری افراد یک جامعه چه بصورت فردی و یا جمعی اطلاق می شوند که ریشه در بی نظمی ها، کژکارکردی های پدیده های اجتماعی و پیامدهای نامطلوب آنها دارد. آسیب های اجتماعی عارضه ای است که همواره کیان جامعه بشری را در مقاطع مختلف تاریخ، تهدید کرده و سلامت و امنیت اجتماعی را که زیربنای سعادت و کامیابی اجتماعی است، دچار خدشه نموده است. هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش مدیران در کنترل آسیبهای اجتماعی زنان بوده است. این تحقیق به روش توصیفی- پیمایشی و با توزیع پرسشنامه میان 150 نفر از دانشجویان دختر که حداقل 6 ماه اخیر از قلیان استفاده کرده بودند، انجام شده است. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که عواملی همچون عملکرد شهرداری، عملکرد نیروی انتظامی، عملکرد مرکز بهداشت و عملکرد نهادهای آموزشی می تواند در مدیریت آسیب های اجتماعی در زنان مصرف کننده قلیان تاثیر مثبت و معناداری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات