بررسی تأثیر سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

زمینه و هدف: امروزه سازمان‌ها و شرکت‌های بسیاری از سیستم‌های اطلاعات مدیریت منابع انسانی استفاده می‌کنند تا در راستای نیل به اهدافشان، مؤثر باشند. از همین رو ملاحظه می‌شود که اکثر آن‌ها سعی دارند تا با استفاده از این نوع سیستم‌ها، عملکرد کارکنان را بهبود و ارتقا دهند. هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تأثیر سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز است.

روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نوع "کاربردی" و از نظر ماهیت داده‌ها "کمّی" محسوب می‌شود که روش تحقیق آن "توصیفی-پیمایشی" است. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از بسته نرم‌افزاری SPSS و PLS3 استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز است که با استفاده از ابزار پرسشنامه داده‌ها و اطلاعات لازم گردآوری شدند که تعداد 47 پرسشنامه مسترد گردید.

یافته‌ها: بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده، هر چهار فرضیه مورد تأیید واقع شدند و با تحلیل‌های به‌عمل‌آمده، مدل مفهومی تحقیق از برازش مناسب برخوردار است. مطابق با تحلیل‌های مدل معادلات ساختاری، از بین متغیرها، متغیر تصمیم گیری ازنظر تأثیر بر عملکرد کارکنان در مرتبه اول قرار دارد.

نتیجه‌گیری: یکی از نتایج مهم تحقیق حاضر، تأکید بر نقش استراتژیک سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی در عملکرد کارکنان است که فرآیندها و رویه‌های قدیمی را از حالت سنتی، به‌صورت مدرن و مؤثر تبدیل ساخته است. همچنین، مطابق با تحلیل‌های به‌عمل‌آمده، به‌طورکلی می‌توان گفت یکی از راه‌های بهبود عملکرد کارکنان، تقویت مؤلفه‌های "حمایت سازمانی، تصمیم‌گیری، صرفه‌جویی در زمان، صرفه‌جویی در هزی

کلیدواژه‌ها

موضوعات