دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4، شهریور 1401 (سال2،دوره2،شماره2، تابستان 1401) 

مقاله مروری

مدیریت دولتی نوین؛ چیستی و چرایی

صفحه 36-19

جعفر بیک زاد؛ فائضه مختاری


شماره‌های پیشین نشریه

شماره زمستان 1401
شماره پائیز 1401
سال2،دوره2،شماره2، تابستان 1401
سال 2، دوره 2، شماره 1، پیاپی3، 1401