مدیریت دولتی نوین؛ چیستی و چرایی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

در دهه‌های اخیر در عرصه مدیریت دولتی برای پاسخگویی به مسائل و چالش‌های مدیریت دولتی سنتی رویکرد جدیدی به نام مدیریت دولتی نوین ارائه شده است، که بر بکارگیری روش‌های مدیریت بخش خصوصی در بخش دولتی تاکید دارد و می‌توان آن را با خصوصی سازی و کوچک سازی دولت هم سو دانست. مدیریت دولتی نوین در شکل‌های مختلفی از جمله: مدیریت گرایی، حکمرانی بازارگرایانه ، دولت کارآفرین بکار رفته است، اما هدف همه آنها تحقق ارزش‌های محوری صرفه جویی، اثربخشی و کارایی است. نظریه‌های انتخاب عمومی، اصیل وکیل و هزینه داد و ستد زیربنای مدیریت دولتی نوین هستند. مدیریت دولتی نوین با چالش‌ها و انتقاداتی از جمله: افزایش فساد، بی اعتمادی به دولت، کاهش پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری و امنیت شغلی در بین کارکنان دولت رو به رو است. بر این اساس در مقاله حاضر به روش مرور کتابخانه‌ای و منابع، ضمن ارائه مبانی نظری مدیریت دولتی نوین به تشریح چیستی و چرایی آن پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 4
سال2،دوره2،شماره2، تابستان 1401
شهریور 1401
صفحه 36-19
  • تاریخ دریافت: 18 مرداد 1401
  • تاریخ بازنگری: 31 مرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 18 شهریور 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 18 شهریور 1401