بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کیفیت خدمات مشتریان با نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری (مطالعه. در سازمان تامین اجتماعی شهر اردبیل)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر و مدرس دانشگاه گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 دانشجوی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ایران، اردبیل

3 دانشجوی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل، ایران ، اردبیل

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کیفیت خدمات مشتریان با نقش میانجی مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان تأمین اجتماعی شهر اردبیل انجام گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق را 800 نفر از کارکنان تأمین اجتماعی شهرستان اردبیل (اسناد پزشکی ، مدیریت درمان ، بیمارستان سبلان) تشکیل می دهند که حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 257 نفر انتخاب شد. گردآوری اطلاعات با استفاده از روش نمونه‌گیری غیر تصادفی در دسترس بوده است. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد مدیریت استراتژیک منابع انسانی چانگ و هانگ( 2005)، کیفیت خدمات مشتریان عندلیبی (1396) و مدیریت ارتباط با مشتری سین و همکاران (2005) استفاده گردیده است. برای تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم‌افزار آموس استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که متغیر مدیریت ارتباط با مشتری در تاثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر کیفیت خدمات مشتریان نقش میانجی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات