کارکنان دانشی و بهره وری در بخش دولتی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

چکیده

سرمایه انسانی حیاتی‌ترین عنصر راهبردی و اساسی‌ترین راه برای افزایش بهره‌وری می‌باشد. بهره‌وری سازمان‌های دولتی هر کشور یکی از مهمترین مؤلفه‌های توسعة آن کشور محسوب می‌شود. در محیط پرتلاطم و متغیر امروزی، چیزی که می‌تواند سازمان‌ها را نسبت به سایر سازمان‌ها در شرایط مطلوب‌تری نگهدارد، توجه به بهره‌وری در سازمان‌های دولتی است. بهره‌وری باعث می‌شود نیروی انسانی بهتر فکر کند، بیندیشد، بیافریند، نوآوری کند و نگرش نظام‌مند پیدا کند. از طرف دیگر، ظهور فناوری‌های نوین و شتاب تحولات و تغییرات محیط سازمان‌ها، تأمین منابع انسانی متخصص و دانشگر را به چالش اساسی تبدیل کرده است. در عصر حاضر، دانش به عنوان یک سرمایه و دارایی غیرملموس، جایگاه مهمی در سازمان‌ها پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که رمز موفقیت سازمان‌ها در بهره‌وری قلمداد شده و منابع انسانی دانشی مهم‌ترین قابلیت سازمان در کسب مزیت رقابتی و همچنین عمده‌ترین دارایی نامشهود آن قلمداد می‌شود. در هزاره سوم، دانش به‌عنوان منبعی ارزشمند و استراتژیک و دارایی اصلی مطرح بوده که بدون مدیریت صحیح و استفاده درست از آن، سازمان‌ها بهره‌وری لازم را نخواهند داشت. باید دانشگران سازمانی را پایه و اساس بهبود کیفیت و بهره‌وری و کلیه فرآیندهای سازمانی دانست. مزیت رقابتی نصیب سازمان‌هایی خواهد شد که بتوانند بهترین کارکنان دانشی را جذب نموده، پرورش داده و نگهدارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات