برر سی نقش ابعاد مدیریت منابع انسا نی سبز در ارتباط با توسعه سازما نی پا یدار (مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب استان سمنان )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه، شاهرود، ایران

چکیده

امروزه منابع انسانی تنها معطوف به ملزومات کاری در سازمان، ارزیابیها، اخراج از خدمت و سایر امور مشخص نیسخت. ایخن
روزها مدیریت منابع انسانی به بص شی حیا تی در امور مدیریتی بدل شده است و حتی ابعاد جدیدی از جمله مدیریت منخابع انسخانی
سبز به آن اضافه شده است. مدیریت منابع انسانی سبز به عنوان شاخه ای از مدیریت منابع انسانی پایدار، موضوعی نوین در رشخت
مدیریت منابع انسانی است که بر هدف پایداری زیست محیطی تأکیخد دارد و بخدین صخورت عملخی میشخود کخه تکرخر و اعمخال
مدیریت منابع انسانی سبز، در همه فرآیندهای مدیریتی و عملیا تی گنجانده شود. از طرفخی، در توسخعه پایخدار سخازمانی، نخه تنهخا
طبیعت مد نظر قرار میگیرد، بلره راههایی برای توسعه و استکاده از قابلیتهای طبیعت و محیط زیست در جهخت ترنووخو ی نیخز
پیدا میشود. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز در ارتباط با توسعه سخازمانی پایخدار در شخرکت
آب و فاضلاب استان سمنان است. این پژوهش در نیمه دوم سال 1401 نگارش شده است. روش پژوهش مورد استکاده، توصخیکی
-کاربردی بوده است. ضمن بررسی ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز، سؤالات پژوهش تحلیل شده و نتایج تحلیل بیانگر این بود که
با آگاهی پیدا کردن نسبت به این ابعاد، سازمان می تواند به توسعه پایدار دست یابد .
کلمات کلیدی: مدیریت منابع انسانی، مدیریت منابع انسانی سبز، ابعاد مدیریت منابع انسانی سخبز، توسخعه سخازمانی پایخدار،
شرکت آب و فاضلاب .