دوره و شماره: دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 5، آذر 1401، صفحه 1-134 (شماره پائیز 1401) 

مقاله ترویجی

مدیریت مغالطه تفسیر منفعت طلبانه در سازمان ها

صفحه 65-40

زهرا محمدپور؛ مصطفی سپاهیان کجوری؛ مجید نژاد مقدم


مقاله ترویجی

بررسی مغالطه لحن بیان در سازمانها و چگونگی مدیریت آن

صفحه 134-107

زهرا محمدپور؛ نرگس علیخانی کوشکک؛ مهدیه کیاکجوری


شماره‌های پیشین نشریه

شماره زمستان 1401
شماره پائیز 1401
سال2،دوره2،شماره2، تابستان 1401
سال 2، دوره 2، شماره 1، پیاپی3، 1401