دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، خرداد 1401 (سال 2، دوره 2، شماره 1، پیاپی3، 1401) 
بررسی نقش منابع انسانی خانواده و ارتباط آن با بروز اختالالت یادگیری در کودک

صفحه 393-372

فرزانه شیرانی؛ پروانه شیرانی؛ زهرا صمیمی سهرفیروزانی؛ فاطمه صمدی کله مسیحی


شماره‌های پیشین نشریه

شماره زمستان 1401
شماره پائیز 1401
سال2،دوره2،شماره2، تابستان 1401
سال 2، دوره 2، شماره 1، پیاپی3، 1401