مدل شایستگی رهبران کسب و کار با هدف پایداری در عصر تحول دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

شرکت فناپ زیرساخت (گروه مالی پاسارگاد)

چکیده

کسب و کارهای امروزی درک کرده‌اند که بدون توجه به دو چالش بنیادین پایداری و تحول دیجیتال امکان بقا در بلند مدت را نخواهند داشت. به همین دلیل در کنار توجه به موضوعات اقتصادی به مسائل محیط زیستی و اقتصادی نیز پرداخته‌اند؛ به خصوص بعد از همه‌گیری بیماری کرونا و ضرورت بقای سازمان‌ها موضوع پایداری در عصر دیجیتال اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد. از طرفی دیگر مهمترین عامل درونی موفقیت و یا شکست سازمان‌ها در عصر دیجیتال، رهبران می‌باشند. به همین دلیل لازم است که در مدل شایستگی رهبران این دو چالش بنیادین نیز مد نظر قرار گیرد. رهبرانی در آینده موفق خواهند بود که بتوانند به کمک قابلیت‌های پویای درونی خود شامل درک و آگاهی از تغییرات؛ تصرف و تسخیر از فرصت‌های پیش‌رو؛ و نهایتا تحول و پیکره‌بندی مجدد، کسب و کار خود را به سمت پایداری در عصر تحول دیجیتال هدایت نمایند. این پژوهش به کمک روش تحقیق کیفی فراترکیب به بررسی مقالات مرتبط با موضوع نموده و 35 مولفه از آنها استخراج گردیده و سپس با کمک روش تحقیق تحلیل تم اقدام به احصای سه رویکرد، سه وجه و ابعاد هفتگانه شایستگی‌ها نموده و در نهایت مدل شایستگی رهبران پایدار در عصر دیجیتال را ارائه می‌نماید

کلیدواژه‌ها


دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 3
سال 2، دوره 2، شماره 1، پیاپی3، 1401
خرداد 1401
صفحه 39-18
  • تاریخ دریافت: 01 آذر 1401
  • تاریخ بازنگری: 03 آذر 1401
  • تاریخ پذیرش: 30 آذر 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 30 آذر 1401