بررسی رابطه یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی، مطالعه موردی: سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی صنایع ، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ، ایران

2 رییس گروه نوسازی اداری ومدیریت عملکرد ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان زنجان ، زنجان ، ایران

3 فوق دکتری مدیریت سیستمهای اطلاعاتی، استادیار ، گروه مدیریت ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک ، تهران ، ایران

چکیده

زمینه و هدف: هدف این تحقیق بررسی این دو موضوع برای یافتن ارتباط بین آن‌ها می‌باشد که در سازمان صنعت معدن و تجارت استان البرز انجام گرفته است.

روش‌شناسی: این تحقیق از نظر روش پژوهش از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه و نمونه‌ی آماری شامل کارکنان و مدیران (سرپرستان و مدیران میانی) است که با استفاده از جدول مورگان و از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم، تعداد 90 نفر انتخاب گردیده‌اند. مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) به عنوان یک تکنیک قدرتمند و چند متغیره برای تجزیه و تحلیل روابط علی بین متغیرها و ابعاد آنها استفاده می‌شود.

یافته‌ها: در این تحقیق ارتباط مثبت و معنی‌دار بین دو متغیر یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی مورد تأیید قرار گرفت. هم‌چنین رابطه‌ی بین ابعاد اعتماد سازمانی (اعتماد افقی، عمودی و مؤسسه‌ای) با ابعاد یادگیری سازمانی (چشم‌انداز مشترک، فرهنگ سازمانی، کار و یادگیری گروهی و تفکر سیستمی، رهبری مشارکتی، تسهیم دانش و توسعه‌ی شایستگی‌های کارکنان) مورد تأیید قرار گرفت.

نتیجه‌گیری: با توجه به تأیید فرضیه اصلی تحقیق (وجود رابطه معنی داری بین یادگیری سازمانی و اعتماد سازمانی)، افزایش اعتماد در محیط سازمان منجر به بالا رفتن سطح یادگیری سازمانی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 3
سال 2، دوره 2، شماره 1، پیاپی3، 1401
خرداد 1401
صفحه 49-29
  • تاریخ دریافت: 18 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 17 اردیبهشت 1401