پدیدارشناسی تجربة کارکنان در لحظات مواجهه با حقیقت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در شرکتهای تولید نرم‌افزار، با توجه به نیاز بالا به متخصصان و انتظارات نسل‌های متفاوت از سازمان، مدیریت منابع انسانی به یک چالش تبدیل شده است. بعد از کرونا، مرزهای فیزیکی حذف شده و امکان کار در شرکت‌هایی از سراسر دنیا فراهم شد. در این محیط رقابتی، ایجاد تعلق خاطر در کارکنان، برای شرکت‌ها اهمیت بسیار یافت، زیرا کارکنان دارای تعلق خاطر بالاتر، کمتر به ترک سازمان می‌اندیشند. محققان به منظور بهبود تعلق خاطر کارکنان، توصیه به مدیریت تجربة کارکنان نموده‌اند. تجربة کارکنان، در لحظات مواجهه با حقیقت، شکل می‌یابد. برای مدیریت تجربة کارکنان، باید مفهوم تجربة کارکنان را شناخت. هدف از پژوهش جاری شناخت معنایی است که کارکنان در لحظات مواجهه با حقیقت به تجربة همکاری با سازمان می‌دهند.

برای فهم تجربة زیستة کارکنان از همکاری با دو شرکت نرم‌افزاری داتین و همکاران سیستم از روش پدیدارشناسی توصیفی استفاده شد. بیست و یک فرد مشارکت‌کننده در تحقیق، با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته و گروه کانونی جمع‌آوری و با رویة موستاکاس تحلیل گردید. برای اطمینان از پایایی و روایی تحقیق از درگیری طولانی مدت و مشاهده دیرپا در محل مطالعه، مثلث‌سازی، بررسی اعضا، باز آزمون و ارزیاب بیرونی استفاده شد. در مجموع، بیست عامل اثرگذار بر تجربة کارکنان در شش لحظة مواجهه با حقیقت شناسایی و ارائه شد. این عوامل، متاثر از واکنش سازمان در لحظات حقیقت است. برآورده شدن انتظارات کارکنان در این لحظات، تجربة همکاریشان را تحت تاثیر قرار داده و بعد از ترک سازمان نیز بر این رویکرد موثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 3
سال 2، دوره 2، شماره 1، پیاپی3، 1401
خرداد 1401
صفحه 206-189
  • تاریخ دریافت: 25 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 30 اردیبهشت 1401
  • تاریخ پذیرش: 19 خرداد 1401