تاثیر تجربه برند بر تمایل به پرداخت و طرفداری مشتری از برند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزشی رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این پژوهش به دنبال بررسی تاثیر تجربه برند برتمایل به پرداخت و طرفداری مشتری از برند پرداخته شده است، پژوهش از لحاظ هدف جزو پژوهش های کاربردی است و از لحاظ روش پیمایشی و به لحاظ ماهیت نیز پژوهش توصیفی است، در این پژوهش که در بین مصرف کنندگان محصولات رشته ای و ماکارونی پرداخته شده است، با توجه به نامعلوم و نامتناهی بودن این مشتریان، بر اساس فرمول کوکران خطای 5% تعداد 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند، برای این پژوهش از چند پرسشنامه استفاده شده است که برای بررسی تجربه برند و تمایل به پرداخت از پرسشنامه ویویدی و نایم و مرششد(2018) استفاده شده است و همچنین برای بررسی طرفداری مشتری از برند نیز از پرسشنامه شیمول و فا(2018) استفاده شده است. در ادامه با استفاده از نرم افزار smartpls و با استفاده از آزمون آماری معادلات ساختاری به بررسی این روابط پرداخته شد که نتایج نشان دهنده این بود که تجربه برند دارای یک رابطه مثبت معنادار با تمایل به پرداخت و طرفداری مشتری از برند است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 3
سال 2، دوره 2، شماره 1، پیاپی3، 1401
خرداد 1401
صفحه 145-130
  • تاریخ دریافت: 22 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 02 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 18 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 18 خرداد 1401