بررسی نقش منابع انسانی خانواده و ارتباط آن با بروز اختالالت یادگیری در کودک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 علوم انسانی شهر اصفهان دانشگاه اردکان

2 علوم انسانی دانشکده روان شناسی خمینی شهر اصفهان

3 علوم انسانی دانشکده روان شناسی و مشاوره مشاوره توانبخشی پیام نور مرکز اصفهان

4 نام و نام خانوادگی:فاطمه صمدی کله مسیحی گروه:علوم انسانی دانشکده:روانشناسی دانشگاه:خمینی شهر شهر:اصفهان کشور:ایران ایمیل:fsamadi۲۴@gmail.com

چکیده

خانواده در زمره ی عمومی ترین سازمان های اجتماعی است و نشان یا نماد اجتماعی شمرده می شود و

برآیند یا انعکاس از کل جامعه هر کشوری است. در یک جامعه ی منحط، خانواده نیز خود به خود منحط

خواهد بود و بالعکس. بنابراین خانواده را می توان معیاری برای شناخت آسیب های اجتماعی دانست و برای

پی بردن به علل این انحرافات، به خانواده مراجعه کرد.

از طرفی؛ یادگیری تداخل جدی در پیشرفت آموزش با فعالیت های روزمره دارد. همچنین تأکید می کند که

اختالالت یادگیری باید از اختالفات بهنجار در پیشرفت فرهنگی و نیز مشکالت تحصیلی ناشی از کمبود

فرصت، ضعف تدریس، عامل فرهنگی، و مسائل دیداری و شنیداری تفکیک شود. اختالالت یادگیری شامل

اختالالت خواندن، حساب کردن، بیان نوشتاری ویادگیری های تصریح نشده است.

این پژوهش در نیمه اول سال 1401 و با هدف بررسی نقش خانوده در بروز اختالالت یادگیری و نقش آن در

فرآیند یادگیری کودکان نگارش شده است. روش پژوهش مورد استفاده، توصیفی -کاربردی بوده است. ضمن

بررسی منابع اختالالت یادگیری، سؤاالت پژوهش تحلیل شده و نتایج تحلیل بیانگر این بود که با آگاهی پیدا

کردن نسبت به اختالالت یادگیری کودکان، می توان آن را تا حدی در دوران کودکی برطرف کرد و از حاد

شدن آن در بزرگسالی جلوگیری به عمل آورد.

کلیدواژه‌ها