مروری بر عوامل حیاتی موفقیت (CSF) در پروژه‌های ساختمانی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 shahid beheshti university

2 mississippi state university

چکیده

این مقاله مروری جامع و نقادانه بر ادبیات موضوع در زمینه عوامل حیاتی موفقیت (CSF) در پروژه‌ های ساختمانی دارد . عوامل کلیدی و معیارهای ارزیابی موفقیت پروژه دو مفهوم اساسی در زمینه موفقیت پروژه بشمار می‌آیند . اگرچه اهمیّت آن‌ ها بطور فزاینده‌ ای مورد تحقیق قرار گرفته است ، اما مرور یکپارچه و منسجمی که شامل عوامل حیاتی موفقیت ، معیارهای ارزیابی و سنجش عملکرد پروژه باشد انجام نگرفته است . نتایج این تحقیق نشان می‌دهد پشتیبانی مدیریت ارشد و مدیر پروژه با تجربه مهم‌ ترین عوامل کلیدی موفقیت و زمان ، هزینه ، کیفیت و رضایت ذینفعان مهم‌ ترین معیارهای موفقیت پروژه هستند . در نهایت برای روشن‌ شدن ابهامات موضوع و حصول موفقیت در پروژه‌های آتی ، توصیه‌ هایی عنوان گردیده است که می تواند مثمر ثمر واقع گردد .

واژگان کلیدی : عوامل حیاتی موفقیت ، پروژه‌های ساختمانی ، مدیریت پروژه ، موفقیت پروژه .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


دوره 2، شماره 3 - شماره پیاپی 3
سال 2، دوره 2، شماره 1، پیاپی3، 1401
خرداد 1401
صفحه 69-50
  • تاریخ دریافت: 20 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 01 خرداد 1401
  • تاریخ پذیرش: 18 خرداد 1401
  • تاریخ اولین انتشار: 18 خرداد 1401