دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، آبان 1400 
مقایسه سرمایه روانشناختی و سواد سلامت روان در زنان شاغل و خانه دار

صفحه 49-32

ثریا فرج زاده؛ صفورا کیوانلو؛ معصومه احمدی؛ مهسا جعفری