دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1400 
تجزیه و تحلیل رفتارمالی نوسانات بازار سرمایه

صفحه 32-10

حسین نیاوند؛ فرزانه حقیقت نیا؛ ناصر شمس قارنه