بررسی تاثیر مهارتهای سرپرستی و مدیریت در کارآیی سازمانی مدیران سازمانهای دولتی اردبیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد واحد اردبیل

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مهارتهای سرپرستی و مدیریت در کارآیی سازمانی مدیران سازمانهای دولتی اردبیل می‌باشد. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش انجام تحقیق همبستگی می‌باشند. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران (ارشد، میانی و پایه) سازمانهای (دارالقرآن اردبیل، اداره اوقاف و اداره فرهنگ و ارشاد، استانداری) شهر اردبیل می‌باشند که تعداد آنها برابر 106 نفر می‌‌باشد. روش مورد استفاده برای نمونه‌گیری روش تصادفی طبقه‌ا‌ی بود. برای تعیین حجم نمونه نیز از جدول مورگان استفاده شده است که طبق این جدول تعداد نمونه آماری برابر بدست 83 آمده است. تحقیق حاضر در دو بخش نظری و عملی انجام شده است. در بخش نظری، اطلاعات لازم با استفاده از روش کتابخانه‌ای و اسنادی بدست آمد و در بخش عملی، برای جمع آوری اطلاعات از روش میدانی و از پرسشنامه‌های استاندارد مهارتهای سرپرستی و مدیریتی با پایایی 79/0 و کارآیی سازمانی با پایایی 85/0 استفاده گردیده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمونهای رگرسیون چندگانه انجام گرفته است. نتایج یافته های تحقیق حاکی از آن است که ابعاد مهارتهای سرپرستی و مدیریت (مهارت فنی مدیریتی، مهارت انسانی مدیریتی و مهارت ادراکی مدیریتی) بر کارآیی سازمانی کارکنان سازمانهای دولتی تاثیر مثبت معنی داری دارد.

کلیدواژه‌ها