بررسی اثر گذاری مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر ماندگاری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجو

چکیده

در این پژوهش به بررسی تأثیر مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر میزان ماندگاری سازمانی در بین کارکنان پرداخته‌شده است زیرا ماندگاری بالا در سازمان نشان از موفقیت سازمان در حفظ و نگهداری نیروی متخصص خود دارد ،جمعیت آماری موردپژوهش شرکت‌های خصوصی فعال در شهر تهران بودن که نمونه انتخابی با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب‌شده‌اند که برای جمع‌آوری اطلاعات نیز از پرسشنامه استفاده‌شده است که روایی و پایایی پرسشنامه نیز مورد آزمون قرار گرفت و در بین 264 نمونه انتخابی که با استفاده از فرمول کوکران به دست امده بود توزیع شد که بعد از جمع اوری اطلاعات با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد آزمون و تحلیل قرار گرفتند که از نرم‌افزار spss25 استفاده شد.نتایج حاصل نشان‌دهنده رابطه همبستگی مثبت بین استراتژی انتخاب و استخدام کارکنان و آموزش و ارتقا شغلی و ارزیابی عملکرد شغلی و ماندگاری سازمانی و عدم وجود همبستگی بین نظام جبران و پاداش و ماندگاری سازمانی در جمعیت آماری موردمطالعه بود.

کلیدواژه‌ها