مروری بر تعهد سازمانی و ابعاد آن بر اساس مدل می یر و آلن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، مرکزجامع علمی و کاربردی مدیریت صنعتی اردبیل

2 گروه مدیریت موسسه آموزش عالی شمیم دانش نوین

چکیده

هدف از این مقاله مروری بر تعهد سازمانی و ابعاد آن بر اساس مدل می یر و آلن است. تعهدسازمانی مانند مفاهیم دیگر رفتار سازمانی به شیوه‌های متفاوت تعریف شـده اسـت‌. معمولی‌ترین‌ شیوه‌ی برخورد باتعهد سازمانی آن اسـت کـه تـعهدسازمانی را نـوعی وابـستگی عاطفی به سـازمان در نـظر می‌گیرند. بر اساس این شیوه، فردی که به شدت متعهد است، هویت خود‌ را‌ از سازمان می‌گیرد، در سـازمان مـشارکت دارد و بـا آن در می‌آمیزد و ازعضویت در آن لذت می‌برد(ساروقی، ۱۳۷5). پورتر و همکارانش تـعهد سـازمانی‌ را‌ پذیـرش ارزشـ‌های سـازمان و درگـیرشدن در‌ سازمان‌ تعریف می‌کنند و معیارهای اندازه‌گیری آن را شامل انگیزه، تمایل برای ادامه‌ی کار و پذیرش ارزش‌های سازمان می‌دانند(الوانی،1371). چاتمن و اورایلی تعهدسازمانی‌ را‌ به معنی حمایت و پیوستگی‌ عاطفی‌ با اهـداف و ارزش‌های یک سازمان، به خاطر خود سازمان و دور از ارزش‌های ابزاری آن، وسیله‌ای برای دست‌یابی به اهداف دیگر تعریف می‌کنند(لوتانز، 1375). در این مقاله به شیوه مرور کتابخانه‌ای و منابع، ضمن مروری بر مفاهیم تعهد سازمانی به تشریح مدل می یر و آلن پرداخته است.

کلیدواژه‌ها