بررسی تأثیر مشارکت‌های مدیریت منابع انسانی بر اشتراک دانش در سازمان شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه غیر انتفاعی سمنگان،مازندران، ایران

چکیده

این پژوهش به بررسی تاثیر مدیریت منابع انسانی بر اشتراک گذاری دانش می پردازد.و بسیاری از سوابق اشتراک گذاری دانش چه در داخل و چه در خارج از سازمان وجود دارد که هنوز ناشناس هستند. جامعه آماری این تحقیق کارمندان شهرداری شهر تهران که حدود بر 600 نفر می‌باشند هستند. با استفاده از فرمول کوکران نمونه 235 تن به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. ابزار تحقیق، پرسشنامه می‌باشد که بین افراد نمونه توزیع شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌های جمع آوری شده از آرمون رگرسیون استفاده شده و نتایج نشان می‌دهد تعهد عاطفی (بعد داخلی مدیریت منابع انسانی) بر اشتراک دانش تأثیر معناداری دارد، سیستم مدیریت منابع انسانی همکاری گرا ( بعد خارجی مدیریت منابع انسانی) بر اشتراک دانش تأثیر معناداری دارد، جنسیت مدیر بر رابطه تعهد عاطفی و اشتراک دانش و همچنین بر رابطه سیستم مدیریت منابع انسانی همکاری گرا و اشتراک دانش، نقش تعدیل کننده دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات