دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، شهریور 1402، صفحه 135-1 (تابستان 1402) 

مقاله مروری

بررسی نقش تیم های کارآفرینی درحوزه فین تک

صفحه 97-83

مریم صاحبی؛ آیت اله ممیز؛ کمال سخدری


مقاله مروری

حکمرانی ناب

صفحه 67-42

آمنه ارزانی