بررسی وضعیت جذب سرمایه‌گذار داخلی در استان آذربایجان شرقی (مطالعه موردی شهرستان مراغه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت دانشکده علوم اجتماعی

2 مدیریت دولتی ، علوم اجتماعی ، محقق اردبیلی ، اردبیل ، ایران

چکیده

اعتماد عمومی از مفاهیمی است که روز به روز بر نقش و اهمیت اجتماعی آن افزوده می‌شود زیرا عناصر اعتماد عمومی بسترساز مشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. بنابر این اعتماد در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی می‌تواند پیشرفت همه جانبه را به همراه آورد. حال اگر بحث وجود اعتماد بین مردم و دولت باشد این امر مهم‌تر جلوه می‌کند. با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر، به چگونگی تأثیرگذاری سیاست‌ها و اقدامات دولت، در رابطه با جلب اعتماد و ایجاد احساس امنیت در سرمایه‌گذاران شهرستان مراغه می‌پردازد. در این پژوهش، برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر تمام مراجعه‌کنندگان به سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان مراغه طی محدوده زمانی تحقیق 3 ماه می باشد که از تیر سال 1395 شروع و تا پایان شهریور 1395 خاتمه می یابد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده و در نهایت تعداد 267 نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. جهت تعیین وضعیت هر کدام از متغیرها از آزمون مقایسه میانگین یک جامعه و برای بررسی ارتباط بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون در نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد متغیرهای عملکرد دولت، پاسخگویی و ضمانت دولت در وضعیت نامناسبی قرار دارند. اما وضعیت متغیر اطلاع‌رسانی از سوی دولت مناسب، وضعیت متغیر مسئولیت‌پذیری متوسط به دست آمد. علاوه بر این مطابق نتایج آزمون همبستگی، بین متغیرهای عملکرد، پاسخگویی، ضمانت، اطلاع‌رسانی مسئولیت‌پذیری با متغیر اعتماد و احساس امنیت رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات