بررسی نقش تیم های کارآفرینی درحوزه فین تک

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارآفرینی ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

در عصرتحولات دیجیتال، استفاده از فناور‌‌‌ی‌های مالی به ‌بخش جدایی‌ناپذیری از صنعت بانکداری تبدیل شده‌ به طوریکه ظهور وشکل گیری استارت‌آپ‌ها درحوزه فین‌تک به عنوان یک ضرورت جهت رشد اقتصادی کشورها محسوب می گردد.لذا این مقاله به صورت مروری تجمیع و به شکل توصیفی و کاربردی به ‌بررسی فرآیند شکل گیری و توسعه تیم های کارآفرینی که در مرحله نخست رشد و بلوغ خود هستند پرداخته است. براین اساس، ابتدا با مطالعه پژوهش ها و تحقیقات پیشین، مروری نظری بر ادبیات فین تک ها و تیم های کارآفرینی نموده ودر ادامه نقش تیم ها وتاثیر آنها در کارآفرینی به همراه یافته ها شرح داده شده است. زیرا شناسایی عوامل موثر بر بهبود فرایند مدیریت منابع انسانی و کار تیمی درراستای پذیرش تغییرات و شناخت مشارکت فعال اجتماعی و تغییر امری اجتناب ناپذیر بوده و می توان با کمک به سازمان ها در جهت طراحی تیم های اثربخش و مدیریت کارآمد فرایندهای تیمی مزیت راهبردی ایجاد نموده و درعین حال برای کارکنان نیز فرصت های رشد و توسعه فردی را فراهم آورد .دراین راستا، توجه به حوزه مدیریت منابع انسانی وتدوین الگویی مناسب جهت تیم های استارتاپی حایز اهمیت بوده و نتایج حاصل از این تحقیق می تواند توسط بنیان گذاران تیم های استارتاپی و مدیران منابع انسانی در تدوین سیاست های این حوزه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها