تبیین نقش سرمایه انسانی در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان با تأکید بر ارتباط صنعت و دانشگاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی

چکیده

یکی از مهم ترین راهبردهای کلیدی کشور در مسیر تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، تعامل پویا و مستمر صنعت و دانشگاه است که مستلزم وجود سطحی از سرمایه انسانی و توسعه آن طی زمان است. در راستای درک اهمیت توجه به سرمایه انسانی و توسعه آن در تحقق اقتصاد و تولید دانش‌بنیان، هدف پژوهش حاضر، تبیین نقش سرمایه انسانی در تحقق اقتصاد دانش‌بنیان با تأکید بر روابط بین صنعت و دانشگاه براساس چارچوب نظری اقتصاد نهادی است. به منظور دستیابی به این هدف از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است. نتایج گویای این است که ارتباط و تعامل کارآمد بین دو نهاد صنعت و دانشگاه موجب تأمین و بهینه ‌سازی نیروی انسانی همگام با دانش‌روز می‌شود که نقش بسزایی درتولید و پردازش نوآوری و تحقق رشد اقتصادی ایفا می‌کند. در واقع سرمایه انسانی متخصص و کارآمد هم، شرط لازم برای توسعه تعاملات صنعت و دانشگاه است و هم به عنوان خروجی ارتباط این دو نهاد محسوب می‌شود. همچنین براساس نتایج این پژوهش، سرمایه انسانی از مجرای ایجاد نوآوری، افزایش بهره‌وری، ایجاد مشارکت و انسجام اجتماعی، کارآفرینی و از طریق علم باوری و نگرش علمی، یادگیری مستمر و مادام‌العمر و تأثیر بر حکمرانی خوب موجب تحقق اقتصاد دانش بنیان در کشور می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات