موضوعات = توسعه انسانی-آموزش-بهسازی انسانی-
اثربخشی آموزش ارائه شده فناوری در آموزش مدیریت منابع انسانی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 74-56

سارا هوشمندی؛ سید ابراهیم هاشم ورزی


بهینه کاوی فرآیند آموزش در سازمانها

دوره 1، شماره 1، آبان 1400، صفحه 179-162

اکرم حمیدی نصرآباد