اثربخشی آموزش ارائه شده فناوری در آموزش مدیریت منابع انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

شرکت فولاد پایا مدیر ثبت سفارش خارجه

چکیده

چکیده

با ظهور فناوری‌ اطلاعات و ارتباطات و رشد سریع‌ آن در جامعه‌، ضرورت آموزش آن بخصوص در سازمانهای‌ دولتی‌ از اهمیت‌ ویژه ای‌ برخوردار است‌. هدف پژوهش حاضر اثربخشی آموزش ارائه شده فناوری در آموزش مدیریت منابع انسانی بود که به روش توصیفی از نوع پیمایشی اجراشد. جامعه آماری شرکت فولاد پایا به تعداد 120 نفر با فرمول کوکران جهت نمونه آماری انتخاب گردید ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه آموزش فناوری اطلاعات برنان و هالیستر و آموزش مدیریت منابع انسانی می باشد که روایی آن از طریق 30 نفر از صاحب نظران بررسی و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرنباخ محاسبه و ضریب پایایی 72/0بدست آمد. در تجزیه و تحلیل داده ها به منظور بررسی نقش آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های آموزشی از معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان دادکه، فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های آموزشی در ابعاد و مؤلفه های، جذب و به کارگیری، آموزش و یادگیری، انگیزش، حفظ و نگهداری منابع انسانی در سازمان‌های آموزشی مؤثر است.

کلمات کلیدی: فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش، مدیریت منابع انسانی، معادلات ساختاری

کلیدواژه‌ها

موضوعات