بررسی توسعه منابع انسانی و تأثیر آن بر موفقیت اجرای استراتژی‌های بازاریابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزشی رفتار سازمانی و منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نیروی انسانی یکی از عوامل تأثیرگذار در سازمان است که عدم توجه و نادیده گرفتن این منبع ارزشمند سازمانی می‌تواند لطمات جبران‌ناپذیری به سازمان وارد کند همچنین توجه به این منبع ارزشمند میتواند تأثیرات بسیار زیادی را در عملکرد سازمانی داشته باشد، یکی از جنبه‌هایی که در موفقیت سازمان دارای نقش بسیار پررنگی است اجرای موفقیت‌آمیز راهبردهای بازاریابی است، به همین دلیل در این پژوهش به رابطه بین توسعه منابع انسانی و موفقیت در اجرای راهبرد های بازاریابی توجه شده است، پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کاربردی است، پژوهش در سطح شهر اصفهان و در بین مدیران شرکت‌های خصوصی انجام‌شده است که از بین شرکت‌های فعال ۱۵ شرکت با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب‌شده است، برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای سنجش توسعه منابع انسانی و پرسشنامه استاندارد برای سنجش ارزیابی اجرای راهبردهای بازاریابی استفاده شده است، برای انجام تحلیل از نرم افزار SPSS۲۳ استفاده شده است و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون این نتیجه به‌دست‌آمده است که بین آموزش نیروی انسانی، ارزیابی توسعه‌ای، روابط بین فردی (منتورینگ) و تجربه شغلی کارکنان با موفقیت در اجرای راهبردهای بازاریابی رابطه معنی‌دار مثبت وجود دارد و افزایش در توانایی و توسعه منابع انسانی باعث بهبود درروند اجرای موفقیت‌آمیز راهبردهای بازاریابی در شرکت‌های خصوصی شهر اصفهان می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات