نویسنده = زهرا محمدپور
بررسی تاثیر نظریه انتخاب عمومی بر کنش حسابگرانه کارکنان و چگونگی مدیریت آن

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 47-25

زهرا محمدپور؛ بهزاد کرمی خواه؛ احمدرضا قمی اویلی


بررسی مغالطه ی توسل به زور در سازمانها و چگونگی مدیریت آن

دوره 2، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 75-48

زهرا محمدپور؛ آیرا لوا؛ مهیار دیوسالار


مدیریت مغالطه تفسیر منفعت طلبانه در سازمان ها

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 65-40

زهرا محمدپور؛ مصطفی سپاهیان کجوری؛ مجید نژاد مقدم


بررسی مغالطه لحن بیان در سازمانها و چگونگی مدیریت آن

دوره 2، شماره 3، آذر 1401، صفحه 134-107

زهرا محمدپور؛ نرگس علیخانی کوشکک؛ مهدیه کیاکجوری