تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمند سازی و بهره‌وری نیروی انسانی در میان کارکنان صنعت خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر یادگیری سازمانی بر توانمند سازی و بهره‌وری نیروی انسانی در میان کارکنان صنعت خودرو می باشد. جامعه آماری پژوهش تمام کارکنان و کارشناسان نمایندگی های خودرو در استان اردبیل به تعداد 220 نفر است. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان تعداد 136 نفر به دست آمد که به‌‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. به‌منظور اندازه‌گیری متغیرها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه به‌صورت تشخیصی، همگرا و واگرا و پایایی پرسشنامه نیز با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و lisrel با آزمون‌های معادلات ساختاری انجام گرفته است نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که یادگیری سازمانی بر توانمند سازی تاثیر معنی داری دارد و یادگیری سازمانی بر بهرهوری نیروی انسانی تاثیر معنی داری دارد نتیجه گرفته می‏شود که توانمند سازی و بهره‌وری نیروی انسانی از طریق یادگیری این وضعیت را تشدید می‌کند که باید مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات