تبیین نقش عدالت سازمانی و تأثیر آن بر تعهد افراد در سازمان ( موردمطالعه : شهرداری منطقه 5 تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی،دانشکده مدیریت،دانشگاه تهران،تهران،ایران

چکیده

پژوهش حاضر به تبیین نقش عدالت سازمانی و تاثیر ان بر تعهد افراد در سازمان‌هه می‌پردازد. تحقیق درباره عدالت معمولاً باتوجه‌به رویدادهای پیشین (که قضاوت این افراد را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد) و عواقب آن رویدادها در هنگام ارزیابی انجام می‌شود. در این تحقیق منظور از عدالت سازمانی نمره‌ای است که آزمودنی‌ها به پرسش‌نامه استاندارد عدالت سازمانی در سه مؤلفه عدالت رویه، عدالت توزیعی و عدالت تعاملی و نمره‌ای است که آزمودنی‌ها به پرسش‌نامه استاندارد تعهد سازمانی در سه مؤلفه هنجاری، مستمر و عاطفی، می‌دهند. در تحقیق حاضر جامعه آماری، کارکنان شهرداری منطقه 5 شهر تهران به دلیل دردسترس‌بودن انتخاب شده‌اند که تعداد آنها 1367 نفر می‌باشند. روش نمونه‌گیری نیز تصادفی ساده می‌باشد که بر اساس جدول مورگان 300 نفر به‌دست‌آمده است.یافته ها با استفاده از نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شده اند و در نهایت نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین عدالت توزیعی و رویه‌ای و مراوده‌ای و انواع تعهد به سازمان ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات