نویسنده = فاطمه دکامینی
تاثیر بازاریابی شبکه‌ای بر ابعاد برند با در نظر گرفتن نقش نوآوری سازمانی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 154-132

آرمین رضوانی؛ فاطمه دکامینی؛ ندا صلواتچی


مطالعه رابطه بین ابعاد مدیریت دانش و عملکرد مالی(مطالعه موردی شرکت کاله مازندران)

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 191-169

آرزو بابایی؛ فاطمه دکامینی؛ محمد احسانی فر؛ سینا شالی بیگ