تاثیر بازاریابی شبکه‌ای بر ابعاد برند با در نظر گرفتن نقش نوآوری سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت صنعتی،دانشکده مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی،اراک،ایران.

3 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، موسسه مدیریت، پژوهش و برنامه ریزی، تهران، ایران.

چکیده

روش پژوهش: جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت بازاریابان ایرانیان زمین (بیز) در نیمه دوم سال 1400 با بیش از400/000 بازاریاب فعال در ایران می‌باشد. این پژوهش از نوع کاربردی و کمی است و ابزار سنجش آن، پرسشنامه است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران، 384 برآورد شده است که 386 پرسشنامه بین افراد توزیع و در نهایت جمع‌آوری شد. پایایی کلی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ با نرم افزار SPSS،0/934 به دست آمده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم افزار PLS استفاده شده است.

یافته ها: با توجه به جدول استخراج شده از نرم افزار PLS، آلفای کرونباخ تمام شاخص‌ها بالای 0/7 بوده؛ که به معنی پایایی آنها می‌باشد. در این پژوهش از روش روایی صوری و محتوایی جهت اعتبار پرسشنامه استفاده گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش نیز از مدل یابی معادلات ساختاری استفاده می گردد. بر اساس مدل معادلات ساختاری، اقدام به آزمون فرضیه‌های پژوهش شده است. یافته ها حاکی از آن است که تمام فرضیه های پژوهش مورد قبول واقع شده اند.

نتایج: نتایج پژوهش به طور کلی نشان دهنده این است که بازاریابی شبکه‌ای بر ابعاد برند، تأثیر مثبت و معناداری دارد و نوآوری سازمانی رابطه بین بازاریابی شبکه‌ای و ابعاد برند را تعدیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات