اعضای هیات تحریریه

حضور و همراهیِ اساتید فرهیخته یقیناً سبب توسعه مندی و تعالی فردی و گروهی می باشد.

مجموعه آموزشی فصلنامه منابع وسرمایه انسانی این افتخار را دارد که همچون قبل، جایگاه ارزشمند شاگردی را محضر اساتید نخبه هیئت علمی ادامه دهد.

لذا ضمن تقدیر و تشکر از حسن اعتماد و استادمنشی بزرگواران، استدعا دارم مشمول عنایت بزرگواران قرارگیریم تا همچنان از تدابیر و ارائه طریق های اثرگذار بهره ببریم.

مدیر مسئول

دکتر امیر جبلی

رفتار سازمانی ومدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران دکتری مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

amir.jebelli61ut.ac.ir


https://civilica.com/p/103255