نظریه شناختی اجتماعی بندورا و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشکاه علمی کاربردی -مرکز خدمات بهزیستی و اداره کار

چکیده

در جهان امروز بسیاری از فعالیت های اساسی و حیاتی مورد نیاز جامعه را سازمان های گوناگون انجام می دهند. یعنی پیشرفت و بقای جامعه تابع عملکرد موثر کارکنان سازمانها است. از این رو هدف از تحقیق حاضر بررسی نظریه شناختی اجتماعی بندورا و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان بوده است. این تحقیق به روش توصیفی پیمایشی و با توزیع پرسشنامه میان کارکنان سازمان بهزیستی با حجم نمونه 136 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شده است. به منظور تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSSاستفاده شده است. به طور کلی و براساس آزمون های انجام شده و نتایج به دست آمده از عملکرد کارکنان در سازمان بهزیستی نشان می دهد که بین نظریه شناختی اجتماعی بندورا و عملکرد شغلی کارکنان در سازمان بهزیستی رابطه معنی داری وجود دارد (p≤05/0). بدین معنی که نظریه شناختی اجتماعی بندورا در عملکرد شغلی کارکنان در سازمان بهزیستی اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعاتمقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 15 مهر 1401
  • تاریخ دریافت: 23 شهریور 1401
  • تاریخ بازنگری: 07 اسفند 1402
  • تاریخ پذیرش: 30 شهریور 1401