نویسنده = رضا نجاری
"حکمرانی فرهنگی مفهوم جدیدی از حکمرانی"

دوره 3، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 82-68

فخریه ساده نژاد؛ رضا نجاری