نویسنده = عمران بائوج خوشامیان
ارتباط هوش هیجانی و تفکر انتقادی با خودکارآمدی حرفه ای کارکنان شرکت پترو نیرو صبا

دوره 2، شماره 3، خرداد 1401، صفحه 270-248

عمران بائوج خوشامیان؛ مینا نعیمی؛ میترا صدوقی