همکاریِ علمی و حمایت معنوی اتحادیه انجمن های علمی فناوری، نوآوری و تجاری سازی کشور

همکاریِ علمی و حمایت معنوی اتحادیه انجمن های علمی فناوری، نوآوری و تجاری سازی کشور

با حمد و شکرگزاری از خداوند منان، پیرو مکاتبه و درخواست فصلنامه علمی منابع وسرمایه انسانی با رئیس محترم اتحادیه انحمن های علمی فناوری، نواوری و تجاری سازی مبنی بر همکاری علمی و حمایت های معنوی اتحادیه مذکور، این مهم در مورخ 1400/06/25 مورد موافقت هیئت مدیریت قرار گرفت.